Schoolregels

Algemeen

 • Zorg dat je op tijd op school bent;
 • Voor lessen, activiteiten en afspraken ben je alle dagen beschikbaar van 8.30 tot 16.55 uur;
 • Kijk op de monitor, Magister-app of de website van de school of er les- of lokaalwijzigingen zijn.
 • Buitenlesactiviteiten zoals projectdagen, sportdagen, excursies en dergelijke zijn schooldagen. Je moet dus gewoon aanwezig zijn;

Praktijklessen en lessen Bewegen en Sport

 • Bij praktijklessen is het dragen van beroepskleding verplicht;
 • Bij praktijklessen moeten de regels van veiligheid en hygiëne in acht genomen worden;
 • Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van sportkleding voor alle leerjaren verplicht: een donkerblauw T-shirt met ronde hals en een kobaltblauwe korte broek. Binnenschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Bij buitensport op de sportvelden zijn schoenen met noppen vereist;
 • Bij praktijkonderwijs is douchen na afloop van de lessen Lichamelijke Opvoeding verplicht.

Lesuitval & Tussenuren

 • Wanneer een docent afwezig is, komt er een vervanger of wordt het rooster aangepast;
 • Wanneer een les uitvalt of bij tussenuren ga je naar de aula of de aangewezen ruimte;
 • Tijdens een tussenuur mag je niet in de gangen, garderobe of lokalen zijn;
 • Je verblijft in de aula, in de centrale hal of op het schoolterrein. Je mag niet van het schoolterrein af.

Tijdens de pauzes

 • Tijdens de pauzes mogen leerlingen van de onderbouw het schoolterrein niet verlaten. In de grote pauze of bij twee aaneengesloten vrije uren, mogen leerlingen van de bovenbouw het schoolterrein wel verlaten;
 • Op school mag zowel binnen als buiten niet gerookt worden. Dit verbod geldt de hele dag.
 • In de pauzes verblijf je in de aula, in de hal of op het schoolterrein;
 • Eten en drinken mag je alleen in de aula, de centrale hal of buiten;
 • Het drinken van energy drank of het nuttigen van grote zakken chips is niet toegestaan;
 • Afval gooi je in de daarvoor bestemde bakken. We houden samen de school en het schoolplein schoon;
 • Na de pauzes wordt er door een klas opgeruimd en schoongemaakt;
 • Zet je tas op de daarvoor aangewezen plaatsen of in je kluisje.

Huiswerk en/of boeken vergeten

 • Wanneer je (per rapportperiode) voor de tweede keer je huiswerk niet af hebt of wanneer je (zonder geldige reden) je boeken niet bij je hebt, kan de docent een passende sanctie opleggen;
 • Hiervan wordt een notitie gemaakt in Magister.

Verwijderd uit de les

 • Word je verwijderd uit de les, dan meld je je bij de dagdienst voor een verwijderbrief. Verwijdering is een ernstige noodmaatregel. Je ouders krijgen hierover een brief van de dagdienst;
 • Aan het einde van de les meld je je met de ingevulde verwijderbrief weer bij de docent om het probleem te bespreken en wordt er eventueel een maatregel genomen.
 • Bij praktijkonderwijs blijf je op de dagdienst wachten tot de docent bij je is geweest om je verwijdering te bespreken;
 • De ouderbrief laat je thuis ondertekenen en lever je de volgende dag weer in bij de dagdienst;
 • Bij herhaling van wangedrag worden passende maatregelen genomen.

Niet toegestaan

 • Je mag een mobiele telefoon in de les slechts gebruiken na toestemming van de docent;
 • Wanneer je je niet houdt aan deze afspraak, lever je de telefoon voor het restant van de les in bij de docent;
 • Eventueel kan de docent naar aanleiding van het bovenstaande een strafmaatregel toepassen;
 • In het schoolgebouw heb je geen pet op en in de lokalen draag je geen jas;
 • Het is verboden te roken of energy drank te nuttigen in de school en op het schoolterrein;
 • Het is verboden om vuurwerk te hebben, te gebruiken of te verhandelen in de school of op het schoolterrein;
 • Het is verboden drugs of alcoholische dranken te hebben, te gebruiken of te verhandelen in de school of op het schoolterrein;
 • Het is verboden wapens in bezit te hebben;
 • Het is niet toegestaan te gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook in de school en op het schoolterrein.

Bij overtredingen worden de genoemde spullen in beslag genomen. Alcohol, vuurwerk, wapens en drugs worden altijd afgegeven aan de politie. De schoolleiding heeft het recht om kluisjes en tassen te laten controleren op aanwezigheid van o.a. wapens, vuurwerk, alcohol en/of drugs.

Bovenstaande regels gelden ook voor de buitenlesactiviteiten, zoals excursies, projecten en sportdagen.

Veiligheid op school
In het politie-adoptie-plan is overeengekomen dat de school met politie en justitie de afspraak heeft om wetsovertredingen en misdrijven, die in en om de school hebben plaatsgevonden, altijd te melden of indien nodig aan te geven.

Mogelijke maatregelen van de school
Zoals eerder al vermeld, is het nodig dat we met elkaar bepaalde gedragsregels afspreken en nakomen. Mocht het toch niet lukken om je aan die regels te houden, dan kan de school diverse maatregelen nemen. De volgende maatregelen heeft de school ter beschikking:

 • Waarschuwing en berisping;
 • Extra opdrachten;
 • Terugkomen of nablijven in je vrije tijd;
 • Een opvoedkundige maatregel of huishoudelijke taken, zoals binnen- en buitencorvee;
 • Ontzegging van toegang tot de les voor één dag;
 • Schorsing voor één of meer dagen;
 • Tijdelijke verwijdering voor één of meer weken;
 • Definitieve verwijdering.

In de meeste van bovengenoemde gevallen worden je ouders mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gesteld. Natuurlijk hopen we dat bovenstaande maatregelen niet genomen hoeven te worden.

Pas op je spullen
Neem zo min mogelijk waardevolle of dure spullen mee naar school. De school is namelijk niet verantwoordelijk voor jouw verloren en/of gestolen eigendommen. Ga als volgt om met waardevolle spullen:

 • Maak gebruik van een kluisje;
 • Lever gevonden voorwerpen in bij de dagdienst;
 • Plaats bromfietsen en fietsen in de daarvoor bestemde rekken;
 • Niet fietsen en/of brommen op het schoolterrein;
 • Sluit je fiets of bromfiets altijd af;
 • Laat geen waardevolle dingen in je jaszak zitten;
 • Zorg voor een kenmerk in je jas, tas, regenpak en gymspullen, om verwisseling te voorkomen;
 • Je krijgt aan het begin van het schooljaar een schoolpas. Deze pas moet je altijd bij je hebben en heb je ook nodig om te kunnen kopiëren op school.
 • Wanneer je een computer of laptop gebruikt, controleer die dan altijd vooraf. De laatst ingelogde leerling is verantwoordelijk voor schade;
 • Als je iets vernielt, zul je het zelf moeten vergoeden;
 • Schade wordt altijd verhaald op de ouders/verzorgers.