OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.

De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Het Fioretti College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De Raad van Bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.

Lidmaatschap OMO

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke Raad van Advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over OMO? Kijk dan op de website van de vereniging. U vindt daar ook het meest recente jaarverslag.

Raad van Advies

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij de school en de regio betrokken zijn. De Raad van Advies denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur.