Panels

Het Fioretti College heeft klantenpanels, te weten een ouderpanel en een leerlingenpanel. In de jaarcyclus worden binnen de verschillende panels huidige en toekomstige plannen besproken en worden de panels gebruikt als klankbordgroep om feedback op te halen.

OUDERPANELS

Elk leerjaar wordt er gevraagd of er nieuwe ouders aan willen sluiten bij het ouderpanel. Hiervoor worden 2x per jaar bijeenkomsten georganiseerd, onder leiding van de teamleider, onderverdeeld in onder- en bovenbouw. 

Op de agenda staan diverse onderwerpen. Zo kunnen bijeenkomsten in het teken staan van welbevinden, start van het schooljaar, invulling Fio-weken, ouderbetrokkenheid, communicatie en actuele thema’s. Van elke bijeenkomst wordt er een verslag gemaakt dat door iedereen kan worden ingezien.

LEERLINGENPANELS

Bij het Fioretti College kan de leerlingenraad ingezet worden als leerlingenpanel.