Medezeggenschapsraad (MR)

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). Iedere school kent een MR, zo ook het Fioretti. De MR binnen het Fioretti bestaat uit zowel personeelsleden als ouders.

Functie van de MR
Ouders, leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en beslissen in de raad. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet besluiten voorleggen aan de raad. Maar de MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur en heeft twee belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht
De MR geeft advies over maar liefst acht soorten besluiten van het schoolbestuur. Het gaat hierbij onder andere om een fusie, de vakantieregeling en een verandering van de grondslag van school (bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs). Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.

Instemmingsrecht
Dat ligt anders voor de twintig soorten beslissingen waarover de MR instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij o.a. om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR zo'n besluit niet nemen.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van het Fioretti hebben momenteel zes personeelsleden en zes ouders zitting. De MR komt ongeveer zesmaal per jaar in vergadering bijeen. Van de MR-leden wordt verwacht alle vergaderingen aanwezig te zijn. Daarnaast wordt van de MR-leden verwacht dat zij zich informeren, voorbereiden en het contact met de achterban onderhouden. De vergaderingen vinden altijd ’s avonds plaats. MR-leden worden in hun werk ondersteund door o.a. deskundigheidsbevordering. De ouders die zitting hebben in de MR ontvangen een reis- en onkostenvergoeding.

Motivatie MR-leden
De motivatie voor de huidige MR-leden om dit werk te doen is dat zij via de MR een mogelijkheid hebben om mee te praten en beslissen over belangrijke zaken op school en op een andere manier betrokken zijn bij wat er op school gebeurt. Daarnaast wordt de MR ook betrokken bij de meer informele kant van het Fioretti, zoals sociale en nevenactiviteiten. Dat maakt het MR-werk extra leuk!

De MR-leden

Personeel

dhr. J. Kivits Lid   jki@fioretticollege.nl
dhr. D. van de Ven Lid  dve@fioretticollege.nl
dhr. K. Vijnmans Voorzitter  kvy@fioretticollege.nl
dhr. T. van Gorp   Lid  tgo@fioretticollege.nl
mw. M. van Veghel Lid  mve@fioretticollege.nl
mw. G. den Otter Secretaris  got@fioretticollege.nl

Ouders

dhr. W. van Alst  Lid  willemvnalst@hotmail.com
mw. R. Herwig  Lid  fam.herwig@ziggo.nl
dhr. H. Oppers  Lid  h.oppers@fransengerrits.nl
mw. A. Gooiker  Lid  sjappoo@gmail.com
dhr. G. Ennen  Lid  weguno@gmail.com
mw. M. Koenen  Lid  info@vair.nl

Contact met de MR

Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Agenda schooljaar 2019-2020

Het vergaderschema van de MR in het schooljaar 2019-2020:

  • Maandag 23 september
  • Dinsdag 19 november
  • Dinsdag 21 januari
  • Donderdag 19 maart
  • Dinsdag 12 mei
  • Dinsdag 23 juni