Rapportage & Beoordeling

Op de afdeling praktijkonderwijs beoordelen we op competenties. Dat betekent dat we kijken of een leerling basisvaardigheden beheerst en toepast in verschillende situaties. Tijdens ouderavonden laten we zien op welk niveau competenties beheerst worden. Daarnaast toetsen we één keer per jaar het niveau van de basisvaardigheden bij Nederlands en Wiskunde. De resultaten van die toetsen worden in het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) opgenomen.

We hebben twee keer per jaar een rapport. De punten op dat rapport worden vastgesteld door houding, inzet en resultaat te combineren. Het rapport wordt besproken tijdens de IOP-gesprekken.

We gaan op school uit van een doorgaande, passende leerlijn voor elke leerling. Voor de ene leerling kan het beter zijn om zes jaar op school te zijn, terwijl voor een andere leerling een traject van vijf jaar beter past. Wij spreken dan ook niet over zittenblijven.

We willen dat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen traject en stimuleren dat leerlingen kritisch naar hun eigen handelen en werk kijken. Daarvoor hebben we diverse zelfbeoordelingsinstrumenten. Leerlingen verzamelen bewijzen, reflecties en beoordelingen in hun portfolio. Tijdens coachingsgesprekken bespreekt de mentor de inhoud van het portfolio met de leerling en wordt gekeken waar de leerling in zijn leertraject staat.

Het geheel van didactisch en pedagogisch handelen wordt vastgelegd in een individueel ontwikkelplan (IOP). Twee keer per jaar worden alle IOP’s door het team besproken. De mentor bespreekt het IOP met ouders tijdens het rapportagegesprek. Het IOP wordt door leerling, ouder/verzorger en mentor ondertekend voor besproken.

Bevordering praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs worden geen bevorderingsnormen gehanteerd. Indien een leerling (nog) niet voldoet aan de stagevoorwaarden wordt in overleg met de ouders een vervolgtraject afgesproken. Buitenschools leren biedt de mogelijkheid om de overgang naar de stage extra voor te bereiden.