Downloads

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018-2019

Dit is het officiële aanmeldingsformulier voor leerjaar 1 voor het schooljaar 2018-2019.

Download het document

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 of hoger 2019-2019

Dit is het officiële aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 of hoger voor het schooljaar 2018-2019.

Download het document

Schoolvakanties 2017-2018

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2017-2018.

Download het document

schoolvakanties 2018-2019

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2018-2019.

Download het document

Informatie examens 2018

Alle belangrijke data rondom de examens in 2018 in één document.

Download het document

Routebeschrijving

Uitgebreide routebeschrijviing naar het Fioretti College en een plattegrond van Veghel en omgeving.

Download het document

Presentatie vmbo tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling vmbo, die getoond is tijdens de voorlichtingsavonden op 20 en 21 november.

Download het document

Presentatie PrO tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling praktijkonderwijs, die getoond is tijdens de voorlichtingsavonden op 20 en 21 november.

Download het document

Schoolplan 2016-2020

De volledige versie van het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2016-2020.

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Uitslag rekentoets 2015-2016

Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets op het Fioretti College, met een gemiddelde per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht.

Download het document

Informatiegids Passend Onderwijs 2014

Informatiegids voor ouders over de invoering van passend onderwijs en de zoektocht naar de juiste school voor hun kind.

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Examenboekje 2018 voor bb + kb

Informatieboekje met belangrijke instructie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2018 voor bb + kb.

Download het document

Examenboekje 2018 voor mavo

Informatieboekje met belangrijke instructie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2018 voor mavo.

Download het document

Handleiding installatie Office 2016

Download het document

Handleiding Magister 6.0 (leerlingen)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor leerlingen.

Download het document

Handleiding magister 6.0 (ouders)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor ouders.

Download het document

Magister - Handleiding wachtwoord vergeten - Ouders

Korte handleiding voor ouders die hun wachtwoord voor Magister kwijt zijn.

Download het document

Verlofkaart voor aanvraag kort verlof

Verlofkaart voor de aanvraag van kort verlof, zoals bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of trouwpartij.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Leerlingenprotocol Bewegen & Sport

Protocol voor de leerlingen om tijdens de lessen Bewegen & Sport op een prettige en verantwoorde wijze om te gaan met elkaar en elkaars spullen.

Download het document

Gedragscode van het Fioretti College

Gedragscode met daarin algemene uitgangspunten en afspraken over zaken als machtsmisbruik, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en privacy.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Anti-agressie protocol

Dit protocol ligt ten grondslag aan het preventief schoolveiligheidsbeleid op het Fioretti College.

Download het document

ICT Protocol | Reglement gebruik communicatiemiddelen

Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen als de computer, internet, e-mail en telefonie.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Klachtenregeling OMO

De officiële klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs (versie 2011).

Download het document

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Procedure bij bezwaar en beroep tegen besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing, verwijdering en examenzaken.

Download het document

Regeling Seksuele Intimidatie OMO

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document

Registratieformulier Schade

Op dit formulier vermeldt u o.a. wie er schade heeft geleden, wie er schade heeft toegebracht, wat de schade is en wat de oorzaak daarvan is.

Download het document

Registratieformulier Ongevallen

Op dit formulier beschrijft u o.a. het ongeval, de ernst ervan, wie er getroffen is, welke actie heeft plaatsgevonden en wie er geïnformeerd is.

Download het document

Registratieformulier Strafbare Feiten

Op dit formulier vermeldt u o.a. wie er een strafbaar feit heeft gepleegd, wat dat strafbare feit is, wie er geïnformeerd is en of er getuigen zijn.

Download het document

Registratieformulier Buitenlesactiviteiten

Op dit formulier vermeldt u o.a. de gegevens voor buitenlesactiviteiten. Het formulier is tevens een checklist.

Download het document

Registratieformulier Incidenten

Op dit formulier vermeldt u o.a. informatie over wanneer en waar het incident plaatsvond, wie erbij betrokken was en wat er gebeurd is.

Download het document