Aanmeldinformatie

Tijdens de Open Dag op zaterdag 1 februari is alle informatie te verkrijgen over het aanmelden van nieuwe leerlingen. Voor de mavo en het vmbo kunt u informatie inwinnen bij mevrouw S. van Lieshout. Voor het Praktijkonderwijs kunt u contact opnemen met meneer E. Vijn. Op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 maart 2020 zijn de inschrijfmomenten. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Toelating tot de brugklas mavo of vmbo

De basisschool geeft het schooladvies vóór 1 maart af en legt het advies schriftelijk vast. De basisschool mag dit schooladvies op basis van de resultaten van de eindtoets naar boven aanpassen (in overleg met de ouders). Het advies mag niet naar beneden worden aangepast. De beslissing over toelating of afwijzing wordt genomen door de toelatingscommissie. De toelatingscommissie kijkt naar de belangstelling en de wens van de leerling. Vervolgens wordt er gekeken naar het advies van de basisschool. Het (aangepaste) schooladvies is leidend bij de toelating tot het Fioretti College.

Klik hier voor meer informatie over de leerwegen en de havo-mavo brugklas.
Klik binnenkort hier om het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2020-2021 te downloaden.

Extra begeleiding

Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig. Het kan zijn dat hij/zij bepaalde leerachterstanden heeft bij lezen, spellen of rekenen. Ook kan het zijn dat er sociale problemen zijn die het voor hem/haar moeilijker maken om een leerweg te volgen. Hij/zij kan bijvoorbeeld erg onzeker zijn in spannende (proefwerk)situaties.

Natuurlijk zijn veel van die zaken al bekend uit de informatie die we van de basisschool krijgen. Ook nemen we zelf na aanmelding nog een test af, het zogenaamde inventarisatieonderzoek. De uitslag van dit onderzoek wordt met de ouders besproken. Met behulp van die uitslag kunnen we eventueel ondersteuning aanvragen.

De ondersteuning komt voor in iedere leerweg en wordt veelal geïntegreerd in het reguliere onderwijs aangeboden. Dat wil zeggen dat iedere vakleerkracht de leerling begeleidt in zijn of haar speciale problematiek. In bepaalde gevallen zal er gezocht worden naar extra ondersteuning buiten de lessen om, bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching of een speciale training. Klik hier voor meer informatie over begeleiding op het Fioretti College.

Toelating tot een ander leerjaar

Het kan zijn dat een leerling door verhuizing of om andere redenen wordt aangemeld voor leerjaar 2, 3 of 4. Er wordt dan altijd informatie ingewonnen bij de school waar de leerling op dat moment zit. De toelatingscommissie beslist of de leerling wordt aangenomen. Het is erg belangrijk dat de aanmelding tijdig gedaan wordt, om te voorkomen dat er geen plaats meer is. Meer informatie over de uiterste aanmelddatum kunt u verkrijgen via de eigen school.

Klik binnenkort hier om het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2020-2021 te downloaden.

Instromen vanuit havo in leerjaar 4 is niet mogelijk, omdat alle vmbo-leerlingen reeds in het derde leerjaar een beroepsgericht vak volgen.

Verandering van leerweg

Het is niet zo dat de leerling altijd in de leerweg blijft, waarin is gestart. Het kan zijn dat het verstandiger is om van leerweg te veranderen. Bijvoorbeeld omdat die leerweg beter bij de manier van leren past. Meer daarover leest u bij de bevorderingsnormen. Bij het rapport in maart wordt die eventuele verandering van leerweg vastgelegd en met de leerling en de ouders besproken.