Waarom Fioretti

Persoonlijk

Het Fioretti College is een school waar met persoonlijke aandacht het beste in elke leerling naar boven gehaald wordt. We werken in teams, in kleine onderwijsgroepen. Aan een groep leerlingen is een vaste groep docenten gekoppeld. Leerlingen werken aan een onderwijsprogramma op maat, met tijd en ruimte voor oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Daarnaast is er veel aandacht voor projecten, (maatschappelijke) stages, excursies, schoolkampen, cultuur, kunst, dans, muziek en sport. Op die manier halen we talenten in elke leerling naar boven.

We hechten veel waarde aan het contact met ouders, want samen met u maken we de school. De mentor is daarin een belangrijke schakel. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de mentor van uw kind. Daarnaast zijn er algemene en individuele ouderavonden en worden er rapporten mee naar huis gegeven. U kunt de prestaties van uw kind online bekijken in Magister. Via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er op het Fioretti College speelt.

Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met onze leerlingen over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ze denken beter te kunnen doen. Door deze persoonlijke begeleiding laten we de loopbaan van de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen.

Praktisch

Het Fioretti College is een school voor middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO). Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling de keuze uit zes profielen: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Produceren, Installeren & Energie, Bouwen, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport en Zorg & Welzijn. De mavo-leerlingen kiezen een beroepsvoorbereidend vak: Dienstverlening & Producten of Techniek & Toepassing.

Onze leerlingen leren door te doen, door te ervaren en door de opgedane kennis toe te passen. Het gaat om weten wat je kan en wat je daarmee kunt. De lessen vinden plaats in moderne theorie- en praktijklokalen en op leerpleinen.

Afdeling mavo-vmbo

Afdeling mavo-vmbo
De afdeling mavo-vmbo kent de beroepsgerichte route, met daarin de leerwegen basisberoeps en kaderberoeps, en de theoretische route, de mavo. Voor alle leerwegen geldt dat er veel aandacht is voor het vergroten van zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het ontdekken en ontplooien van talenten.

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet zozeer theoretisch, maar juist meer praktisch zijn ingesteld. In deze leerweg doe je examen in 4 algemene vakken en 1 praktijkvak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De leerling doet examen in 4 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is uitgebreider en moeilijker dan het examen basisberoeps en makkelijker dan het programma voor mavo. Bovendien wordt er veel tijd aan het beroepsgerichte vak besteed. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mavo
Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn, vinden hier hun uitdaging. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Bijzonder is dat alle mavo-leerlingen eindexamen doen in 7 vakken (waaronder wiskunde). Naast 6 theorievakken krijgen de leerlingen een beroepsvoorbereidend vak: Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing. Er kan ook examen gedaan worden in 8 vakken. Dat achtste vak is Duits.

Combiklas mavo-kader
Deze klas is er speciaal voor leerlingen die in de nabije toekomst mavo aankunnen, maar er nog niet helemaal zeker van zijn of nog wat extra ondersteuning nodig hebben. In deze klas wordt nog nadrukkelijker maatwerk geleverd en wordt er langzaam toegewerkt naar het meest passende niveau. Dat kan dus mavo, maar in sommige gevallen ook kaderberoeps zijn.

Havo-Mavo brugklas
Voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of de havo of de mavo het juiste schooltype is, is er de havo-mavo brugklas. Deze leerlingen krijgen op havo-niveau les op het Zwijsen College. De lessen worden gegeven door een klein docententeam. In de loop van het jaar wordt in goed overleg bepaald welke vervolgroute de meest geschikte is: havo of mavo. In het eerste geval blijft de leerling op het Zwijsen College. In het tweede geval maakt de leerling de overstap naar het Fioretti College.

Koersklassen
Voor leerlingen die een complexe ondersteuningsvraag hebben en die nog niet meteen de stap naar de reguliere klas kunnen maken, is er de mogelijkheid om te starten in een koersklas. Plaatsing in een koersklas gebeurt altijd na uitgebreid overleg en nadat een verwijzingscommissie hier toestemming voor heeft gegeven. Op het Fioretti College is er in elke jaarlaag een koersklas. De leerlingen in die klassen werken op hun eigen niveau (basis-kader-mavo). Het Zwijsen College heeft één koersklas voor mavo-havo-vwo.

Afdeling praktijkonderwijs (PrO)

Afdeling praktijkonderwijs
De afdeling PrO is de plaats waar leerlingen leren door doen. We bieden in de onderbouw veel praktijkvakken aan: Koken, Bouwtechniek, Metaaltechniek, Techniek, Mode & Vormgeving, Facilitair, Groen en Verkoop. Daarnaast wordt Nederlands, Wiskunde, Engels, Cultuur & Maatschappij en ICT aangeboden. Dat gebeurt op een aangepast niveau. Het Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. In de bovenbouw bestaat het praktijkdeel vooral uit stages. Door deze stages worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige beroep. Leerlingen waarvoor dat mogelijk is, krijgen in het vijfde leerjaar een voorbereiding op het Entree onderwijs (roc) aangeboden.

Combiklas basis-Pro
Wanneer een doorgroei naar het vmbo mogelijk lijkt, maar de start binnen PrO wenselijk is, kan een leerling geplaatst worden in de combinatieklas. Langzaam wordt er toegewerkt naar het best passende niveau. Dat kan dus vmbo-basisberoeps, maar in sommige gevallen ook praktijkonderwijs zijn.