MaS - Informatie voor ouders

De Maatschappelijke Stage (MaS) is een onderdeel van Burgerschap. Scholen zijn sinds februari 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen de basiskennis, houding en vaardigheden bij, die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Burgerschapsvorming is echter geen vak op zich, maar een algemene taak voor de school. Het draait niet alleen om kennis, vooral houding en gedrag zijn van belang. Het accent ligt op het gebruiken van de school als oefenplaats. Leren door te doen. Bepaalde onderdelen van burgerschapsvorming kunnen in een vak of leergebied aan de orde komen. Er zijn echter ook vakoverstijgende en buitenschoolse mogelijkheden. Burgerschapsvorming is dus niet iets nieuws.

Burgerschapsvorming op het Fioretti College
Het Fioretti College is een lerende organisatie met zelfbewuste, kritische en zelfreflecterende betrokkenen. Betrokkenheid staat voor een groeiend zelfbewustzijn, een open en kritische houding, met ruimte voor reflectie. Deze betrokkenheid dient als voorbeeld voor onze leerlingen in de klas en daarbuiten. Leerlingen kunnen zich zo ontwikkelen tot zelfbewuste, kritische en zelfreflecterende burgers.

Burgerschap heeft betrekking op de dagelijkse omgang. Burgerschapsvorming kan daarom niet alleen plaatsvinden bij een vak zoals maatschappijleer. Er zijn verschillende activiteiten die onder de noemer burgerschapsvorming vallen. Een van de activiteiten waarin burgerschapsvorming plaatsvindt, is de Maatschappelijke Stage (MaS).

Maatschappelijke Stage op het Fioretti College
De MaS wordt op school als een aparte activiteit buiten het bestaande lesrooster om aangeboden. De leerlingen kiezen zelf welke stageklus ze willen doen. Dit kan zijn op microniveau (binnen de school) of op mesoniveau (maatschappelijke omgeving van de school).

De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het onderwijs. In leerjaar 1 en 2 doen leerlingen hun maatschappelijke stage tijdens de sponsorloop voor het goede doel.

In klas 3 kiezen de leerlingen zelf een Maatschappelijke Stage van tenminste 10 klokuren. Ze kunnen deze stage zelf regelen of gebruik maken van de stages die bekend zijn op school. De leerlingen worden hierin gecoacht door hun mentor.

PTA Burgerschapsvorming
De maatschappelijke stage heeft een apart PTA, geldend voor leerjaar 3, met de naam Burgerschapsvorming. De mentoren waarderen de verrichtte stage met voldaan of niet voldaan. Als een leerling in leerjaar 3 niet aan de verplichting van de Maatschappelijke Stage heeft voldaan, zal de leerling niet bevorderd worden naar leerjaar 4.

Voorlichting
De leerlingen worden voorgelicht over de MaS en krijgen bij de voorlichting een stagemapje met daarin een folder en een aftekenlijst. De leerling laat de MAS-uren door de vereniging, club, organisatie of instelling aftekenen. Als de leerling minimaal 10 uren heeft kunnen laten aftekenen, overhandigt hij dit formulier aan zijn mentor, die op zijn beurt het PTA Burgerschapsvorming op voldaan zet.

Uw steun gevraagd
Wij vertrouwen erop dat u uw zoon of dochter aanspoort tot een positieve houding tijdens de stage en een goede afronding van de MaS.