Leerwegen

De afdeling mavo-vmbo kent de volgende leerwegen:

  • De beroepsgerichte route met daarin de leerwegen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht;
  • De mavo (theoretische leerweg).

Basisberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die theoretisch minder gemakkelijk leren, graag praktijk doen en daar ook goed in zijn, vinden in deze route hun uitdaging. Het diploma geeft recht van instroom in niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die theoretisch wat meer aankunnen, redelijk goed kunnen leren, maar liever praktijk doen, vinden in deze route hun uitdaging. Het diploma geeft recht van instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mavo

Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn en examen in 7 vakken (inclusief wiskunde) willen en kunnen doen, vinden hier hun uitdaging.

Het diploma geeft recht op doorstroming naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Deze leerlingen krijgen het vak Dienstverlening & Producten (D&P) in leerjaar drie. Binnen dat vak krijgen leerlingen een oriëntatie op de profielen Techniek, Economie en Zorg & Welzijn aan de hand van ICT-gestuurde opdrachten en projecten. Leerlingen met Nask in het pakket kunnen in plaats van Dienstverlening & Producten ook kiezen voor het vak Technologie & Toepassing (T&T).

Combinatieklassen

Voor leerlingen waarvan het nog niet helemaal duidelijk is of zij een bepaald niveau aankunnen, zijn er een aantal combinatieklassen. Op het Fioretti College zijn dat de combinatieklassen basisberoeps-praktijkonderwijs en mavo-kaderberoeps. Op het Zwijsen College is dat de combinatieklas havo-mavo. In alle combinatieklassen wordt les gegeven op het eerstgenoemde niveau.

In de loop van het eerste jaar gaat de school samen met de leerlingen en zijn of haar ouders bepalen welke vervolgroute de meest geschikte is. In het geval van de combinatieklassen basis-PrO of mavo-kader blijven de leerlingen altijd op het Fioretti College. In het geval van de combinatieklas havo-mavo blijven de leerlingen die doorstromen naar havo op het Zwijsen College. Leerlingen die doorstromen naar mavo maken de overstap naar het Fioretti College. Om die stap zo klein mogelijk te maken, maken leerlingen van deze combinatieklas gedurende het schooljaar al kennis met het Fioretti College en oriënteren zij zich - naast havo - ook op het vmbo.

Koersklassen

Voor leerlingen die een complexe ondersteuningsvraag hebben en die nog niet meteen de stap naar de reguliere klas kunnen maken, is er de mogelijkheid om te starten in een koersklas. Plaatsing in een koersklas gebeurt altijd na uitgebreid overleg en nadat een verwijzingscommissie hier toestemming voor heeft gegeven. De beide koersklassen van VO-Veghel zijn te vinden op het Fioretti College. Naast de koersklas vmbo is dat de koersklas mavo-havo-vwo.