Kenmerken

Schooltype

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en pro. Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs, vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en pro staat voor praktijkonderwijs. Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling daarbij de keuze uit drie profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

Naamgeving

De naam van het Fioretti College is ontleend aan het boek ‘I Fioretti di San Francesco’. Dit boek dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en bevat een verzameling getuigenissen over Franciscus van Assisi (Bloemlezingen uit de werken van Franciscus). De naam Fioretti omvat daarmee een eenvoudig en aansprekend concept, ontleend aan de Franciscaanse levensfilosofie. De verschillende vormen van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs vormen op ons college een kleurrijk boeket waar we erg trots op zijn.

Missie & Visie
Het is onze missie om samen met onze leerlingen elke dag te werken aan hun toekomst en daarmee de toekomst van onze samenleving. Door de leerlingen volop mogelijkheden te bieden, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ontplooien zij zichzelf steeds meer. Zo bereiden zij zich optimaal voor op vervolgonderwijs en/of kwalificeren zij zich voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Ook leren zij zichzelf kennen en ontwikkelen zij zich tot zelfstandige en bewuste deelnemers in de maatschappij.

De visie wordt vormgegeven door twee kernbegrippen, die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk. Praktisch staat voor betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs. Persoonlijk staat voor weten wat je kunt, gezien worden in je individuele mogelijkheden, achtergrond en motivatie, en gewaardeerd worden om wie je bent.

Het Fioretti College werkt vanuit een katholieke achtergrond aan deze opdracht. Vanuit dit perspectief hebben wij zorg en respect voor iedereen en voor alle culturen. Door goed onderwijs en begeleiding bij het leren aan te bieden, willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. We streven ernaar dat leerlingen in vier of maximaal vijf jaren een diploma behalen, dat zij goed verder kunnen studeren in het vervolgonderwijs en dat zij zich thuis voelen in de maatschappij.

Uitgangspunten

Het Fioretti College biedt praktisch en persoonlijk onderwijs en geeft dat gestalte in de volgende uitgangspunten:

  • in de dagelijkse omgang met leerlingen en personeelsleden;
  • in een goed opgezette leerlingbegeleiding;
  • in zorg voor lief en leed binnen de school;
  • in de lessen mens en maatschappij, levensbeschouwing en tijdens projecten, waar de christelijke godsdienst en andere wereldgodsdiensten behandeld worden en waar aandacht geschonken wordt aan waarden en normen in onze samenleving.