Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van het Fioretti College zijn geformuleerd in een viertal opdrachten:

1. Onderwijskundige opdracht

Het Fioretti College streeft ernaar dat elke leerling, liefst zonder vertraging, een diploma behaalt op een niveau dat zo goed mogelijk past bij zijn capaciteiten. De ontwikkeling van talent op welk terrein dan ook staat hierbij centraal. De school wil dit doel bereiken door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarin die kennis, kunde en vaardigheden van de leerling worden ontwikkeld die nodig zijn om het gewenste diploma te behalen. Wij streven ernaar dat de leerling de verworven kennis en vaardigheden kan gebruiken om optimaal te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. We bevorderen een ononderbroken leerweg door de leerling, die niet de juiste vorm van onderwijs blijkt te volgen, tijdig naar de voor hem meest geschikte vorm te verwijzen.

2. Pedagogische opdracht

Onze school streeft er naar dat elke leerling zijn kwaliteiten maximaal leert ontplooien door hem een zelfstandige en actieve leerhouding aan te leren. Daarnaast rekenen wij het tot onze taak de leerling op te voeden tot een sociale persoonlijkheid, die respect toont voor zijn medemensen. Een belangrijk onderdeel van onze pedagogiek is dat leerlingen zich in een veilige leeromgeving kunnen ontplooien. Bij ons streven naar een gezonde school past de voorlichting over risicogedrag. Leerlingbegeleiding neemt binnen onze school een belangrijke plaats in. Iedere leerling op het Fioretti College heeft een mentor. Bij de keuze voor zijn vervolgopleiding wordt de leerling persoonlijk begeleid door zijn mentor en (in tweede instantie) door de decaan. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is daarbij een zorgvuldig proces dat start in het eerste leerjaar.

3. Maatschappelijke opdracht

De samenleving verwacht dat het onderwijs en de school bijdragen aan het voldoen aan diverse maatschappelijke behoeften. Het Fioretti College neemt dit serieus door voor zichzelf een aantal belangrijke opdrachten te formuleren. Enerzijds wordt er gewerkt aan burgerschapsvorming en anderzijds aan een onderzoekende houding.

Het Fioretti College beschouwt burgerschapsvorming als een belangrijke opdracht, omdat onze leerlingen de dragers van de samenleving van de toekomst zijn. We richten ons hierbij op identiteitsontwikkeling, reflectie op eigen handelen en participatie in en dienstbaarheid aan de samenleving.

De onderzoekende houding is een belangrijke opdracht die in het verlengde van deze ‘burgerschapsopdracht’ ligt. Met een steeds grotere nadruk op de onderzoekende houding gaan we op het Fioretti College in alle openheid met elkaar in gesprek. Door middel van het gesprek kunnen we elkaar beter begrijpen en aanvullen. Zo stellen we onszelf continu de vraag hoe aan te sluiten bij de voortdurend veranderende samenleving, die ons telkens weer bewust maakt van de veranderende maatschappelijke behoeften.

Via deze twee opdrachten proberen we doorlopend een antwoord te vinden op deze veranderende behoeften in de samenleving en daarmee te voldoen aan onze opvoedkundige taak met respect voor verschillende mensen met verschillende achtergronden. Slechts in gesprek kunnen we dichter bij elkaar komen en elkaars taal leren begrijpen.

4. Levensbeschouwelijke opdracht

Onze school wil een katholieke school zijn, die open staat voor alle leerlingen en ouders die de grondslag van de school respecteren. De school hecht groot belang aan de overdracht van christelijke waarden en normen, waarbij de school zich er van bewust is dat ook veel leerlingen met andere geloofsovertuigingen de school bezoeken. Deze worden door de school gerespecteerd.