Begeleiding

Algemene begeleiding

Teams

Om onze grote school voor leerlingen en leraren toch overzichtelijk te houden, hebben we de school verdeeld in teams. Een team wordt gevormd door een groep docenten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen (bijvoorbeeld één leerjaar). Deze docenten geven bijna al hun lessen ook aan deze leerlingen en sommige docenten geven meerdere vakken aan dezelfde klas. Op die manier zullen leraren en leerlingen elkaar snel leren kennen. Een leerling loopt dus niet zo snel verloren rond en kan rekenen op een goede begeleiding en een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid.

Mentoren

Elke klas heeft zijn eigen mentor. Voor de leerlingen en hun ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt op school. Hij of zij besteedt speciale aandacht aan de leerlingen en kent elke leerling afzonderlijk. In klas 1, 2 en 3 ontmoet de mentor zijn of haar leerlingen gedurende één lesuur per week tijdens de zogenaamde begeleidingsles. De mentor geeft ook les in één of meerdere vakken aan de klas die hij of zij begeleidt.

Allerlei informatie die voor een goede begeleiding van belang is, wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Na een jaar draagt de mentor deze informatie over aan de nieuwe mentor, zodat ook die goed geïnformeerd is. Bovendien ontstaat er zo een doorlopende zorg- en leerlijn.

Dagdienst

Een leerling komt bij de dagdienst terecht, wanneer hij of zij bijvoorbeeld uit de les wordt verwijderd, vaak te laat komt of een proefwerk moet inhalen. De dagdienst zorgt voor de eerste opvang. De aanwezige medewerker luistert naar de leerling en maakt eventueel enkele notities. Daarna kan de leerling onder het toeziend oog van de medewerker zelfstandig werken.

Bij een lesverwijdering zal er na afloop van de les - in overleg met de docent en de mentor - gezocht worden naar een oplossing van het probleem of naar een passende strafmaatregel.

Conciërges en toezichthouders

De leerlingen moeten zich niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten prettig en veilig voelen. Buiten de les spelen de conciërges en toezichthouders daarbij een belangrijke rol. Zij weten alles van de dagelijkse gang van zaken en helpen de leerlingen wanneer zij een probleem hebben of iets kwijt zijn. Bovendien verwijzen ze de leerlingen door wanneer zij iemand willen spreken. Ook houden de conciërges binnen en buiten toezicht en zorgen ze er samen met de leerlingen voor dat iedereen aangenaam kan pauzeren.

Zorgteam

Op onze school is een zorgteam aanwezig, onder de naam Team Ondersteuning Fioretti (TOF). In dit team zijn verschillende disciplines werkzaam, zoals de zorgondersteuner, de schoolmaatschappelijk werker, de ambulant begeleider, de schooladoptant, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en Bureau Jeugdzorg. In dit team worden leerlingen besproken die aangemeld worden door bijvoorbeeld de mentor of teamcoördinator. Het gaat om leerlingen die extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Er wordt overlegd of deze leerling deze extra zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg dan aansluit op de behoefte en de vraag van de leerling. Het zorgteam stemt de benodigde zorg voor deze leerling zo specifiek mogelijk af op de leerling zodat er sprake is van zorg op maat. De zorgcoördinatoren voor mavo en vmbo zijn mevrouw M. van Driel (leerjaar 1 en 2) en mevrouw D. Migchels - Peters (leerjaar 3 en 4). De zorgcoördinator voor het praktijkonderwijs is mevrouw J. van Vught. Het zorgteam wordt aangestuurd door de teamleider mevrouw A. Braam.

Begeleiding bij het leren

Als een leerling extra begeleiding krijgt bij het leren, betekent dat vaak ook dat hij of zij sociaal beter gaat functioneren.

Docenten

De belangrijkste en meest directe begeleiding krijgt de leerling uiteraard van de vakleerkracht tijdens de les. Het onderwijs is zo ingericht dat extra begeleiding buiten de les slechts bij uitzondering nodig is.

Remedial Teaching

Onze remedial teachers houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen met specifieke problemen als ernstige dyslexie en dyscalculie. Zij zijn geschoolde specialisten op dit gebied en geven naast individuele begeleiding aan de leerling ook ondersteuning aan de vakleerkrachten en mentoren. De remedial teachers van het Fioretti College zijn mevrouw A. van den Nieuwenhuizen, mevrouw D. van Heerebeek, mevrouw H. van der Voorn en mevrouw E. van Dooren (dyscalculie).

Taal & Rekenen

Taalbegrip is voor veel leerlingen een belangrijk struikelblok. Zowel in de boeken als in de lesinstructie kan het voorkomen dat de leerling de opdracht niet kan maken omdat hij of zij de taal niet begrijpt of omdat de taal niet aansluit bij zijn of haar eigen belevingswereld. Daarom is er een extra uur Taal voor de mavo-vmbo leerlingen in leerjaar 1 en 2. Daarnaast krijgen de leerlingen in klas 1, 2 en 3 extra Rekenen om de rekenvaardigheid te vergroten. Rekenen wordt afgesloten met een landelijke eindtoets.

Begeleiding bij het sociaal functioneren

Er kunnen allerlei factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat een leerling (even) wat minder lekker in z’n vel zit. Problemen thuis, geen aansluiting bij klasgenoten, slechte leerprestaties, faalangst, een verhuizing (eventueel zelfs vanuit een ander land). Wanneer een leerling behoefte heeft om een probleem te bespreken, kan hij of zij vaak prima terecht bij de vakleerkracht, de eigen mentor, de zorgcoördinator of de teamcoördinator. Daarnaast hebben we ook op dit gebied meer specialistische hulp in huis.

Zelfvertrouwentraining

Wanneer een leerling erg veel last van faalangst heeft en daardoor toetsen slecht maakt, kan hij of zij uitgenodigd worden om mee te doen aan een zelfvertrouwentraining. De training wordt door eigen, daarvoor opgeleide, docenten gegeven.

Training sociale vaardigheden

Tijdens de lessen besteden we ook de nodige aandacht aan sociale vaardigheden: Hoe ga je met elkaar om? Hoe geef of ontvang je kritiek? Hoe los je conflicten op? Alle leerlingen krijgen in de brugklas het programma Rots & Water aangeboden. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om op school mee te doen aan een extra training sociale vaardigheden. Ook deze training wordt door eigen docenten verzorgd, soms in samenwerking met ambulante begeleiders.

Training Omgaan met examenvrees

Te weinig zelfvertrouwen kan een leerling in spannende situaties de kop kosten. Met name in de examentijd, wanneer de druk erg groot wordt, kan dat zeer lastig zijn. Vandaar dat er op school ook een cursus omgaan met examenvrees wordt aangeboden.

Begeleiding bij de loopbaan

Het Fioretti College besteedt veel aandacht aan de loopbaanbegeleiding van haar leerlingen.

Decanen

De decaan is een medewerker die de leerling begeleidt in zijn of haar pakket- en sectorkeuze. Daarbij zoekt de decaan naar de meest passende vervolgopleiding en laat hij of zij de leerling een voorzichtige beroepskeuze maken. De decaan voorziet de leerling, maar ook de ouders en de medewerkers van het Fioretti College van de nodige informatie over vervolgopleidingen. Ook houdt hij of zij intensief contact met die vervolgopleidingen. Daarnaast ondersteunt de decaan de mentoren die de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) verzorgen.

Oriëntatie

In leerjaar 1 maken alle leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg op een praktische manier kennis met alle beroepsgerichte profielen van de bovenbouw - Economie, Techniek en Zorg & Welzijn - en de daaronder vallende studierichtingen. Het persoonlijk ervaren in een vaklokaal van wat het betekent om les in een praktijkvak te krijgen, geeft leerlingen een eerste inzicht in wat zo'n studierichting inhoudt.

In het tweede leerjaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg wordt er aandacht besteed aan Oriëntatie.

De betreffende leerlingen moeten het tweede leerjaar een keuze maken voor Economie, Techniek of Zorg & Welzijn en daarbinnen een studierichting kiezen voor leerjaar 3. De mavo-leerlingen krijgen in het tweede leerjaar het vak Technologie, waarbinnen de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn aan bod komen.

Profielbelangstellingstest

In het tweede leerjaar wordt bij een aantal leerlingen een capaciteitentest en bij alle leerlingen een profielbelangstellingstest afgenomen. Daarmee kan een zorgvuldige keuze voor het goede profiel in de bovenbouw gemaakt worden.